Juridiskā informācija

Tirdzniecības centra (TC) “ZOOM” mājaslapas lietošanas noteikumi

Atverot un lietojot TC “ZOOM” mājaslapu, Jūs bez ierobežojumiem un iebildumiem piekrītat šiem noteikumiem. Tādējādi Jums TC “ZOOM” mājaslapa jālieto saskaņā ar šiem noteikumiem un visiem piemērojamajiem likumiem.

Autortiesības © SIA “Marno J”

Saturs

Visai šajā mājaslapā publicētajai informācijai ir tikai informatīvs raksturs. Šajā lapā pieejamā informācija nav un nevar būt izmantojama vai uzskatāma par juridiski saistošu. 


Lai arī SIA “Marno J” pastāvīgi cenšas nodrošināt, ka visa šajā interneta lapā esošā informācija ir pareiza, precizitāti garantēt nav iespējams, un SIA “Marno J” neuzņemas atbildību par šajā interneta lapā publicētās informācijas precizitāti, pilnīgumu vai pareizību. Šī interneta lapa un visa tajā esošā informācija tiek nodrošināta tieši tāda, kāda tā ir, un bez jebkādas tiešas vai netiešas garantijas. SIA “Marno J” patur tiesības mainīt informāciju jebkurā brīdī bez iepriekšēja brīdinājuma. SIA “Marno J” neatbild par to informācijas apjomu, kuru tālākai publicēšanai šajā vietnē ir iesnieguši TC “ZOOM” izvietoto veikalu platību nomnieki.

Personas dati/lietotāja sniegtā informācija

Visa personīgā informācija, kuru Jūs sniedzat SIA “Marno J”, izmantojot šo interneta vietni, tiks izmantota tikai tam, lai uzlabotu SIA “Marno J” un TC "ZOOM" sniegto pakalpojumu kvalitāti, ieskaitot mārketingu. SIA “Marno J” visiem līdzekļiem cenšas nodrošināt personīgās informācijas drošu ievākšanu, pārraidi un uzglabāšanu atbilstoši šo datu specifikai. SIA “Marno J” apņemas šo informāciju nedarīt zināmu trešajām personām (izņemot aktuālos TC "ZOOM" izvietoto veikalu platību nomniekus).

Paziņojums par autortiesībām, rūpnieciskā un intelektuālā īpašuma tiesībām

Uz visu šajā interneta lapā esošo ir attiecināmas rūpnieciskā un intelektuālā īpašuma tiesības. Šajā interneta lapā esošo informāciju, tekstu, attēlus un grafiku atļauts lietot tikai personīgiem, nekomerciāliem nolūkiem, un tos aizliegts reproducēt, modificēt, pārraidīt, licencēt vai publicēt (pilnībā vai daļēji) jebkādiem nolūkiem bez SIA “Marno J” iepriekšējas rakstiskas atļaujas (izņemot skatīšanu).

Preču zīmes

Visas šajā interneta lapā esošās preču zīmes, logotipi un servisa zīmes ir tiem atbilstošo juridisko personu īpašums. Tās aizliegts lietot, pastāvīgi lejupielādēt, kopēt vai izplatīt jebkādā veidā bez iepriekšējas rakstiskas SIA “Marno J” vai attiecīgās trešās personas atļaujas.

Hipersaites

Šajā interneta vietnē var būt hiperteksta saites uz citām interneta lapām, kas ir pilnībā neatkarīgas no šīs lapas. SIA “Marno J” neuzņemas atbildību un negarantē šādās hiperteksta saitēs vai citās interneta lapās esošās informācijas precizitāti, pilnīgumu vai patiesumu, un visus riskus saistībā ar jebkuras SIA “Marno J”, TC "ZOOM" vai aktuālo TC "ZOOM" izvietoto veikalu platību nomnieku interneta lapām piesaistītas citas interneta lapas atvēršanu uzņematies Jūs pats.

Atbildības ierobežojums

SIA “Marno J” neuzņemas atbildību par jebkādiem tiešiem, netiešiem, saistītiem, izrietošiem vai īpašiem zaudējumiem, kuri radušies vai var rasties saistībā ar SIA “Marno J” piederošās TC "ZOOM" interneta vietnes atvēršanu vai lietošanu, ieskaitot (bet ne tikai) zudumus vai zaudējumus, kuri radušies, vīrusiem ietekmējot Jūsu datoraprīkojumu, kā arī Jums paļaujoties uz TC "ZOOM" interneta vietnē iegūto informāciju.

Laipni lūdzam ZOOM Rimi Hypermarket
  Pepco
Rīga, 

Maskavas 400

P.-Sv.

9-21

P.-Sv.

8-22

  P.-Sv   Nestrādā